Informacje

Kiedy wezwać pomoc doraźną (112 lub 999)?

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych należy wezwać karetkę z Pogotowia Ratunkowego tel. 112 lub 999. Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to m.in.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyn uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W każdym przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia, szczególnie w razie współistnienia choroby przewlekłej, ubezpieczony ma prawo do świadczeń:

 • pomocy doraźnej udzielanej przez Pogotowie Ratunkowe,
 • udzielanej pomocy doraźnej bez skierowania w szpitalnych Izbach Przyjęć lub w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi,
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • masywny krwotok z dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utoniecie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana, będąca efektem urazu,
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty,
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego.

Co robić w pozostałych przypadkach?

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego/lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W dni powszednie od godziny 8:00 do 18:00 należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką lub przychodnią), w której pracuje wybrany przez nas lekarz.

W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, można skorzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej. Dla powiatu dębickiego świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej realizuje Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy przy ulicy Krakowskaiej 91. W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Podstawowe informacje

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na podstawie oceny stanu zdrowia stwierdza czy pacjentowi przysługuje transport bezpłatny, płatny częściowo lub całkowicie.

Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego\ świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach:

 1. Konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej,
 2. Wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Ponadto pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

W przypadkach wyżej nie wymienionych, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczonemu przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Transport ten przysługuje pacjentom, którzy:

 1. Nie wymagają konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub kontynuacji leczenia,
 2. Nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu przejazdu na leczenie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

Przy określaniu stopnia niesprawności dla ubezpieczonych lekarz uwzględnia:

 • możliwość samodzielnego poruszania się oraz konieczność pomocy drugiej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego
 • ogólny stan zdrowia.

W zależności od wskazań medycznych ustalonych przy określaniu grupy jednostki chorobowej, wyróżnia się dwa stopnie niesprawności:

Niesprawność I stopnia, do której zalicza się osobę zdolną do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego (udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 100%).

Niesprawność II stopnia, do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą, przy korzystaniu ze środków transportu publicznego, pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 60%).

Lekarz zlecający transport sanitarny uzgadnia termin transportu. Jeżeli transport sanitarny jest częściowo lub całkowicie odpłatny przez pacjenta, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.

Podstawa prawna: art. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego (Dz. U. nr 275 z 2004 r., poz. 2731).

Nocna i świąteczna opieka lekarza POZ

Po godz. 18.00, w nocy, w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w sytuacjach niezagrażających życiu, pomocy należy szukać w nocnej i świątecznej opiece medycznej realizowanej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy przy ulicy Krakowskaiej 91. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz mogą być wykonywane w ambulatorium lub w domu chorego – w ramach opieki wyjazdowej.

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.

Zakupy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023 z dnia 14.08.2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu z oprogramowaniem:
1. Serwer w obudowie Tower - CPV - 48820000-2 – 1 sztuka
2. Komputer z monitorem LCD 24'' - CPV - 30213000-5 – 6 sztuk
3. Wielofunkcyjne urządzenie laserowe A4 - CPV - 30232110-8 – 4 sztuki
4. UPS biurkowy (min. 700 - 800 VA) - CPV - 35100000-5 – 6 sztuk
5. UPS serwerowy tower, on-line, min. 2.9 kVA - CPV - 35100000-5 – 1 sztuka
6. Urządzenie zabezpieczające styk sieci (UTM) - CPV - 32420000-3 – 1 sztuka
7. AccessPoint WiFi, 2.4 GHz + 5GHz - CPV - 32420000-3 – 3 sztuki
8. Przełącznik sieciowy 24x1Gbps PoE - CPV - 32420000-3 – 1 sztuka

Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Maksymalny, nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia (dostawy) - 26.09.2023.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać do dnia 21.08.2023r. do godz. 24.00.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Okres ważności oferty to min. 30 dni.
4. Ofertę należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przychodnia@sumed.pl
Pozostałe informacje w załączonych dokumentach do pobrania.
Zapytanie ofertowe
Załączniki

23.08.2023 - WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Do momenty zakończenia procedury wpłynęła jedna oferta. Ofertę złozyła firma:
Maxto ITS Sp. z o.o., ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka, NIP 5130259779, REGON 382932868.
Wartość oferty: 110 479,30 złotch brutto
Oferenta zaproszono do podpisania umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 z dnia 14.08.2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja w siedzibie zamawiającego Systemu Telefonicznego Opartego Na Wirtualnej Centrali Telefonicznej (CPV - 32552310-3) wraz ze szkoleniem personelu.

Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Maksymalny, nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia (dostawy) - 10.09.2023.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać do dnia 22.08.2023r. do godz. 24.00.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Okres ważności oferty to min. 30 dni.
4. Ofertę należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przychodnia@sumed.pl
Pozostałe informacje w załączonych dokumentach do pobrania.
Zapytanie ofertowe
Załączniki

23.08.2023 - WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Do momenty zakończenia procedury wpłynęła jedna oferta. Ofertę złozyła firma:
TELBIT24 S.C. Urszula Bizoń-Biduś, Roman Biduś, ul. Rzeszowska 66/2, 39-200 Dębica, NIP 8722022162, REGON 690685236.
Wartość oferty: 37 884,00 złotch brutto
Oferenta zaproszono do podpisania umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023 z dnia 08.09.2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego licencji na oprogramowanie mMedica (CPV – 48814000-7).

Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Maksymalny, nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia (dostawy) - 30.09.2023.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać do dnia 21.09.2023r. do godz. 24.00.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Okres ważności oferty to min. 30 dni.
4. Ofertę należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przychodnia@sumed.pl
Pozostałe informacje w załączonych dokumentach do pobrania.
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - OPZ
Załącznik 2 - Formularz ofertowy

22.09.2023 - WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Do momenty zakończenia procedury nie wpłynęła żadna oferta.